<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223881343662734&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Regulamin Programu PlentiPartners

Niniejsza platforma (dalej jako: „Platforma”, „Platforma PlentiPartners”) prowadzona jest w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym partners.plenti.app

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem (dalej: Regulaminem). Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez jej Partnerów oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Platformy. Platforma PlentiPartners chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Platformy PlentiPartners możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

1) O NAS

Właścicielem Platformy PlentiPartners jest spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 163 800,00 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Plenti”).

2) DEFINICJE

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a) PLATFORMA, PLATFORMA PLENTIPARTNERS – Platforma jest witryną internetową pod adresem partners.plenti.app przeznaczoną do generowania ofert w zakresie podjęcia współpracy z Plenti zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
  b) REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy PlentiPartners wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  c) PARTNER, KLIENT – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentant spółki prawa handlowego, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy PlentiPartners. Partnerem może być jedynie podmiot będący czynnym płatnikiem podatku VAT.
  d) SPRZEDAWCA – podmiot dokonujący sprzedaży produktów opisanych na rzecz drugiego podmiotu
  e) KONTO – Usługa Internetowa, w której gromadzone są dane podane przez Partnera oraz informacje o działaniach Plenti podejmowanych w ramach Platformy.
  f) PRODUKT – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Wynajmu i Sprzedaży. Opis produktów wskazywany będzie w zakresie Konta Partnera.
  g) UMOWA O WSPÓŁPRACY - umowa zawierana pomiędzy Partnerem a Plenti w ramach Platformy PlentiPartner dotycząca długoterminowego wynajmu produktów Partnera na rzecz Plenti oraz odrębnie ich sprzedaży po zakończeniu wynajmu.
  h) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  i) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3) WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PLENTIPARTNERS

 1. Platforma PlentiPartners została stworzona i udostępniona z myślą o zapewnieniu prostego i wygodnego procesu zawierania umów w zakresie Współpracy.
 2. Korzystać z funkcjonalności Platformy PlentiPartners mogą jedynie osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki prawa handlowego.
 3. Celem korzystania z Platformy PlentiPartners, Partner zobowiązany jest do podania wszelkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Partnerzy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Plenti. Partnerzy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Platformy PlentiPartners, zostają zobowiązani do korzystania z Platformy PlentiPartners na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 5. Plenti przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez partnera nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Korzystanie z Platformy PlentiPartners za pośrednictwem sieci Internet wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Platformy, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Partnera. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, aby Partner zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 7. Po założeniu Konta, Plenti niezwłocznie weryfikuje dane podane przez Partnera w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Platformie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Plenti. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Plenti).

4) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE PLENTIPARTNERS

 1. Platforma PlentiPartners udostępniona została celem zawarcia umów o Współpracy.
 2. Kwota, za jaką Partner dokona zakupu Produktów, które następnie wynajmie i finalnie odsprzeda Plenti, określona zostanie przez Partnera poprzez wybranie odpowiedniej kwoty na Platformie. Kwoty dotyczące sprzedaży Produktów wskazane na Platformie są podane w złotych polskich.
 3. Plenti zastrzega, że kwota zakupu może posiadać pewne drobne odchylenia od kwoty wybranej przez Partnera w Platformie. Sytuacja ta może wynikać z kosztów poniesionych przez Plenti przy zakupie pierwotnym Produktów.
 4. O ostatecznej kwocie jaka będzie podlegała zapłacie na rzecz Partnera wskazana będzie w Umowie o Współpracy.
 5. Złożenie Zamówienia na Platformie PlentiPartners możliwe jest po zalogowaniu na Konto i rozpoczyna się z chwilą wybrania przez Partnera warunków umowy. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Partnera łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza warunków umowy, (2) kliknięciu w Aplikacji po wypełnieniu formularza pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie). W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Partnera wszystkich danych jego działalności gospodarczej tj. nazwy, adresu (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także numeru identyfikacji podatkowej.
 6. Składanie Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą jego złożenia lub wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Partnera.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Partnerowi przez Plenti treści zawieranej umowy następuje poprzez wyświetlenie stosownej informacji (komunikatu) o Zamówieniu na Koncie na Platformie PlentiPartners oraz poprzez przesłanie Partnerowi stosownej wiadomości z potwierdzeniem warunków Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść umowy zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Platformy.
 8. Po złożeniu Zamówienia na Platformie Plenti niezwłocznie weryfikuje dane oraz wartości podane w Zamówieniu podane przez Partnera oraz dostępność Produktów. W przypadku zastrzeżeń co do niektórych elementów Zamówienia, Plenti nawiąże z Partnerem kontakt, aby przeprowadzić dodatkowe negocjacje (ustalenia) co do tych kwestii.
 9. W razie wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń, Plenti zastrzega sobie, iż Umowa o współpracy nie może zostać zawarta do czasu ich rozwiązania. 
 10. W razie braku zastrzeżeń albo gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich kwestii będących przedmiotem prowadzonych negocjacji (ustaleń), Plenti niezwłocznie potwierdzi i jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej informacji (komunikatu) w Platformie Plenti.

5) WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Umowa o Współpracy zawierana będzie na warunkach zgodnych ze złożonym zamówieniem.
 2. Strony wskazują, że Umowa zostanie zawarta w formie Oferty poprzez złożenie zamówienia na Platformie PlentiPartners, a następnie zaakceptowanie jej warunków i przystąpienie do umowy poprzez dokonanie przelewu na kwotę wskazaną w Umowie.
 3. Umowa o Współpracy wraz z określonymi wartościami z zamówienia zostanie przesłana Partnerowi niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. Umowa określa warunki zakupu Sprzętu elektronicznego przez Partnera oraz warunki Wynajmu Produktów oraz odrębnie sprzedaży sprzętu przez Partnera na rzecz Plenti.
 5. Płatności z tytułu Współpracy dokonywane będą według harmonogramu wynagrodzenia  zgodnego z postanowieniami Umowy.
 6. W sytuacji, gdy nie jest to określone zapisem Umowy, Płatność w zakresie wynagrodzenia przypada najpóźniej na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego.
 7. Ostateczne warunki dotyczące Umowy określać będzie Umowa o Współpracy.

6) KONTAKT Z NAMI

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Plenti jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]), za pośrednictwem której można wymieniać z Plenti informacje dotyczące korzystania z Platformy oraz uzyskać pomoc techniczną. Partnerzy mogą kontaktować się z Plenti także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Plenti za działanie Platformy względem Partnera są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Platformy Partner może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: [email protected]).
 3. Plenti zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Partnera; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Plenti. 
 4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Plenti ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Plenti dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. Z uwagi na czynniki zewnętrzne, na które Plenti nie ma wpływu, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy. Plenti podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Plenti podejmuje działania mające na celu rozwój Platformy oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Plenti planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Partnerów, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Plenti.

9) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Platformy jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Plenti lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Plenti i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Platformie obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Platformę należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Partner nie ma prawa kopiować Platformy, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Partner zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Platformy, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Partner korzystający z Platformy nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Platformy.
 4. Znaki handlowe Plenti oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPORÓW

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Partnera.
 2. Plenti jest uprawnione w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Partnera. W zakresie weryfikacji Plenti uprawniony jest m. in. do zażądania od Partnera przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Plenti uprawniony jest zawieszenia Konta Partnera na czas trwania weryfikacji.
 3. Plenti nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np.: włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Plenti.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Plenti a Partnerem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Plenti.

11) PRAWA FIRM NA PRAWACH KONSUMENCKICH

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Partnerów będących Firmami na Prawach Konsumenta zgodnie z art. 385[5] k.c.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Partnerowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) o świadczenie usług, jeżeli Plenti wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Partnera, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Plenti utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Partnera przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Plenti o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu, Partner, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 11.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Plenti zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w par. 6 oraz na wstępie Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Partner ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Plenti. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Plenti, a w przypadku Partnera mieszkającego poza Warszawą – odesłanie Produktu na adres Plenti ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Partnera od umowy, które obowiązany jest ponieść Partner:
  a) Partner ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  b) W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Partnera – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Partner, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim lub języku angielskim.
 2. Plenti zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy Najmu albo umowy o korzystanie z Aplikacji), zmieniony Regulamin wiąże Partnera, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Partner został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
  b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Partnerów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.