Regulamin Programu Poleceń:

Niniejsza platforma (dalej jako: „Platforma”, „Platforma PlentiPartners”) prowadzona jest w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym partners.plenti.app.

Regulamin określa warunki i zasady przystąpienia oraz korzystania z Programu poleceń Platformy PlentiPartners. Platforma PlentiPartners chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa.

1) O NAS

Organizatorem Programu Poleceń PlentiPartners jest spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 212 248,40 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Plenti”).

2) DEFINICJE

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) PLATFORMA, PLATFORMA PLENTIPARTNERS – Platforma jest witryną internetową pod adresem partners.plenti.app przeznaczoną do zawierania przez Plenti umów o współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi w postaci jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółkami prawa handlowego.

b) REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Poleceń.

c) UCZESTNIK – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki prawa handlowego zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące płatnikami podatku VAT.

d) KONTO – prowadzone dla Uczestnika przez Plenti pod unikalną nazwą konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Uczestnika oraz inne informacje o jego działaniach w zakresie działalności Plenti.

e) OFERTA – propozycja zawarcia umowy o współpracy z Plenti na warunkach określonych w Platformie przez nowego Partnera.

f) UMOWA – stosunek prawny, jaki powstaje między Plenti a Uczestnikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem w Programie pomiędzy Uczestnikami a Plenti nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

g) POLECENIE – przekazanie przez Uczestnika kodu polecającego dostępnego dla Uczestnika w ramach Platformy, w celu polecenia programu PlentiPartners osobom trzecim.

h) ODWIEDZAJĄCY – Użytkownik, który skorzystał z kodu polecającego.

i) TRANSAKCJA – sytuacja, w której Odwiedzający zawarł z Plenti umowę o współpracy w ramach PlentiPartners.

j) PROWIZJA – środki pieniężne przyznawane Uczestnikowi przez Plenti, na zasadach określonych w Regulaminie.

k) WERYFIKACJA – Sprawdzanie transakcji, w szczególności polegające na sprawdzeniu czy Transakcja jest wynikiem podstępu lub innych działań niezgodnych z Regulaminem powodujących nieprzyznanie prowizji.

l) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3) OPIS PROGRAMU POLECEŃ

1. Program poleceń ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Programu, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować możliwość podjęcia współpracy z Plenti na zasadach określonych w Platformie PlentiPartners.

2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi naliczane są korzyści w formie prowizji od zrealizowanych transakcji poprzez kod referencyjny danego Uczestnika. Szczegółowa wartość prowizji znajduje się na Platformie.

3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na Poleceniu przez Uczestnika Oferty Plenti w dowolnych formach przekazu, w celu jej polecenia innym podmiotom. W przypadku, gdy Odwiedzający, który został przekierowany na Ofertę za pośrednictwem Polecenia dokonał Transakcji z Plenti, Uczestnikowi zostaje naliczona Nagroda, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Uczestnikami Programu mogą być:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) spółki prawa handlowego posiadającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu jest rejestracja konta Uczestnika na Platformie PlentiPartners oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

3. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji tylko w niezbędnym zakresie, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne dla określenia wysokości korzyści lub podstaw do jej wypłacenia.

4. Utworzenie przez Uczestnika Konta na Platformie oraz wygenerowanie kodu polecającego nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Programu jakichkolwiek zobowiązań względem Organizatora Programu. Uczestnik Programu może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

5. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie Poleceń. Usunięcie danych przez Uczestnika Programu albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika Programu, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

5) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizator udostępnia na rzecz Uczestnika możliwość skorzystania z Programu Poleceń poprzez wygenerowanie i wykorzystanie Kodu Poleceń.

2. Program Poleceń jest dostępny dla każdego z Uczestników, który spełnia wymogi wskazane w Par. 4 ust. 1.

3. Plenti zastrzega sobie możliwość nadania Kodu Poleceń dla osoby, która nie spełniała wymagań określonych powyżej, pod warunkiem podjęcia współpracy z Plenti na innych zasadach, określonych między stronami.

4. Rozpoczęcie udziału w Programie Poleceń możliwe jest poprzez polecenie przez Uczestnika osobie trzeciej, która nie jest jeszcze Partnerem Plenti, zawarcia z Plenti umowy o współpracy w ramach Platformy. Polecenie następuje w drodze przekazania Kodu, który Uczestnik generuje w ramach swojego konta, do osoby trzeciej, a następnie dokonanie Transakcji z Plenti przez Odwiedzającego.

5. Wysokość korzyści jak będzie przydzielona dla Uczestnika w ramach Programu Poleceń jest zależna od zawartej przez Odwiedzającego umowy o współpracy i będzie widoczna w koncie Uczestnika w zakładce “Kody”.

6. Uczestnik nie może przenieść Kodu Polecającego na osobę trzecią bądź żądać jego zamiany na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

7. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Programu Poleceń zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Plenti, jak i osób trzecich.

8. Plenti wskazuje, iż celem korzystania z Programu Poleceń, Uczestnik powinien korzystać z komunikacji zewnętrznej zatwierdzonej przez Plenti. Jednocześnie Plenti zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób oraz rodzaj komunikacji stosowanej przez Uczestnika, w szczególności za komunikaty niezgodne z polityką i zasadami Plenti. Zastrzegamy, iż Uczestnik w ramach programu Poleceń nie jest rozumiany jako przedstawiciel firmy Plenti.

9. Wszelkie informację dotyczące szczegółów w zakresie Kodów Polecających znajdować się będą w Koncie Uczestnika w zakładce “Zarabiaj na polecaniu”.

10. Reklamacje związane z organizacją Programu Poleceń mogą być składane w trybie przewidzianym dla innych reklamacji dotyczących Platformy Plenti zgodnie z Regulaminem.

6) ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Rezygnacja jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy w ramach Programu.

2. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Programu i z niej zrezygnować w każdym momencie nieodpłatnie – w tym celu należy skierować wiadomość e-mail do Organizatora z informacją o rezygnacji, na adres [email protected]. By rezygnacja była uwzględniona, Uczestnik musi skierować ją z adresu e-mail, który jest zarejestrowany w Programie.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Uczestnik, który nie spełnia wymagań związanych z wypłatą środków nie może ubiegać się o ich wypłacenie przez Organizatora.

7) PROWIZJA

1. Prowizja dla Uczestnika płatna jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Organizatora, które zawiera listę umów zawartych w ramach PlentiPartners powiązanych z Kodem Poleceń Uczestnika i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji.

2. Prowizje sumowane są w systemie Platformy, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Uczestnika z poziomu konta w Platformie, nie częściej niż raz na 30 dni. Realizacja płatności następuje w okresie 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora zlecenia wypłaty.

3. Aby wypłacić zgromadzoną w Programie prowizję, Uczestnik powinien zastosować się do poniższej procedury:

a) zalogować się do swojego konta w Platformie

b) przejść do zakładki “Zarabiaj na polecaniu”

c) przygotować fakturę VAT na podaną kwotę należnej wypłaty

d) przesłać w/w fakturę do Plenti w sposób wskazany na Platformie

4. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika podany w formularzu zgodnie z pkt 3 powyżej.

5. Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego jest wystawienie przez Uczestnika Programu faktury na kwotę wypłacanej prowizji powiększonej o podatek VAT z 14-dniowym terminem płatności.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Plenti za działanie Platformy względem Uczestnika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem Platformy Uczestnik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

3. Plenti zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Uczestnika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Plenti.

4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Plenti ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9) PRZERWY TECHNICZNE

1. Plenti dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. Z uwagi na czynniki zewnętrzne, na które Plenti nie ma wpływu, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy. Plenti podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Plenti podejmuje działania mające na celu rozwój Platformy oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Plenti planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Partnerów, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Plenti.

10) DANE OSOBOWE

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w związku z organizacją Programu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

2. Uczestnik może się zwrócić do Plenti, wykorzystując adres mailowy: [email protected], jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Plenti.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Plenti dla celów udostępnienia i uczestnictwa w Programie, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Programem, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami i w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Plenti przetwarza dane osobowe Uczestników także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Plenti wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Plenti zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

5. Dane osobowe przetwarzane przez Plenti obejmują następujące dane:

a) dla wszystkich Uczestników: nazwisko i imię, adres e-mail, nr telefonu; oraz

b) w przypadku Uczestników, którym przyznane zostaną Prowizje: nr konta bankowego Uczestnika

5. Dane osobowe Uczestników którym zostały przyznane Prowizje będą przetwarzane przez Plenti:

a) przez okres uczestnictwa w Programie oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania uczestnictwa do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) po zakończeniu uczestnictwa w Programie, w przypadku rozwiązania Umowy o którym mowa w § 8 Regulaminu, do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte.

6. Dane Uczestników, którym nie zostały przyznane Prowizje w przypadku rozwiązania Umowy o którym mowa w pkt. 6) Regulaminu zostaną usunięte po upływie maksymalnie 60 dni od wypowiedzenia Umowy.

7. Plenti zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania).

8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w zakresie danych osobowych będą miały zastosowanie postanowienia Polityki ochrony prywatności znajdujący się na Platformie PlentiPartners.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie powiadomiony podczas pierwszego logowania do Programu od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na Platformie. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie komunikatu na stronie logowania do Programu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się z Programu.

2. Organizatorowi służy prawo zablokowania udziału Uczestnika w Programie lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu, po umożliwieniu Uczestnikowi ustosunkowania się do stwierdzonych przez Organizatora naruszeń Regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z własnej inicjatywy z udziału w Programie, Uczestnik nie może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone w Programie prowizje, co do których Uczestnik nie złożył zlecenia wypłaty, o którym mowa w § 7.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu, iż Uczestnik podjął jakiekolwiek (chociażby incydentalne) działanie dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do niezwłocznego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Uczestnikowi korzyści, niezależnie od sposobu ich pozyskania, zaś Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich przyznanych korzyści materialnych.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów prawa polskiego z szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219).

Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie na potrzeby optymalizacji strony oraz usprawniania marketingu. Dalsze poruszanie się po witrynie oznacza zgodę na pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.