Regulamin programu PlentiPartners:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i uczestnictwa w programie Plenti Partners, a także ogólne warunki umów zawieranych za pośrednictwem Platformy

1) DEFINICJE

 1. Aplikacja Plenti – nasza aplikacja, która umożliwia jej użytkownikom wypożyczanie urządzeń i korzystanie z nich bez konieczności posiadania na własność, dostępna pod adresem https://plenti.app/
 2. Cena odkupu – cena odkupu netto określona w Zamówieniu, za jaką zobowiązujemy się odkupić Sprzęt określony Zamówieniem, na warunkach wskazanych w Zamówieniu oraz Regulaminie. 
 3. Czynsz dzierżawny – czynsz płatny przez nas na rzecz Partnera z tytułu dzierżawy Sprzętu, na warunkach określonych w Zamówieniu;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 5. Konto – dedykowane konto utworzone przez Ciebie na Platformie. jest to usługa świadczona drogą elektroniczną, udostępniana z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy, w której gromadzone są dane podane przez Ciebie oraz informacje o Twoich Zamówieniach, zawartych Umowach i ich realizacji;
 6. Okres Dzierżawy – okres pomiędzy zakupem przez Ciebie Sprzętu, a datą zakończenia dzierżawy określoną w Zamówieniu;
 7. Partner – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka osobowa) prowadząca działalność gospodarczą, która składa Zamówienie i zawiera Umowę z wykorzystaniem funkcjonalności Konta;
 8. Platforma – witryna dostępna pod adresem partners.plenti.app
 9. My, Plenti – spółka Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985653, REGON: 381758718, NIP: 7010891435, kapitał zakładowy w wysokości: 212 248,40zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: [email protected];
 10. Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na Platformie; 
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Plenti Partners;
 12. Sprzęt – rzecz ruchoma określona w Zamówieniu, nabywana od nas przez Ciebie jako Partnera, a następnie oddawana nam w dzierżawę;
 13. Umowa – umowa sprzedaży i dzierżawy Sprzętu na warunkach określonych w Regulaminie, zawierana pomiędzy Tobą a nami każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie;
 14. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy, w tym umożliwiające złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy, a także dokonanie płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych;  
 15. Usługa Newsletter jest to usługa świadczona drogą elektroniczną po wyrażeniu Twojej zgody, która polega na przesyłaniu przez nas na adres Twojej poczty elektronicznej wiadomości zawierającej informacje dotyczące naszej działalności, w tym o nowych produktach, usługach lub ofertach specjalnych;
 16. Użytkownik Aplikacji Plenti każda osoba będąca końcowym użytkownikiem Sprzętu, na podstawie odrębnej umowy zawartej z nami poprzez naszą Aplikację;
 17. Użytkownik, Ty każda osoba korzystającą z Platformy, zarówno nie posiadającą na niej Konta jak i jako Partner;
 18. Zamówienie – indywidualne zamówienie składane przez Ciebie, w wykonaniu którego dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.

2) DANE KONTAKTOWE

 1. W każdej sprawie możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem: [email protected]

3) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Platforma jest ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników Internetu, natomiast korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy możliwe jest wyłącznie dla Partnerów po utworzeniu oraz weryfikacji Konta.
 2. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem sieci Internet wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Platformy, jest możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twoich danych. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecamy zaopatrzenie urządzeń, które wykorzystujesz podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stałą jego aktualizację.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, to stały dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. 
 4. Zastrzegamy, że niektóre elementy Platformy są dostarczane przez niezależnych dostawców i mogą być przedmiotem innych umów licencyjnych i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, a które będą dla Ciebie wiążące, o ile zostaną udostępnione w ramach Platformy (np. regulamin dostawców obsługujących płatności online).
 5. Na Platformie stosowane są pliki cookies stosownie do postanowień Polityki Prywatności, dostępnej pod adresem: https://partners.plenti.app/polityka-prywatnosci 
 6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby nasz interes.
 8. Nie możesz dostarczać lub przekazywać za pośrednictwem Platformy danych, treści i informacji o charakterze bezprawnym, w tym informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Nie jesteś uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm działania Platformy.

4) ZAKŁADANIE I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Składanie Zamówień z wykorzystaniem Platformy wymaga założenia Konta. W tym celu wypełnij formularz rejestracyjny podając wskazane w nim dane, tj.:
  1. na etapie zakładania Konta – numer telefonu, którego weryfikacja następuje przez przesłanie kodu SMS-em;
  2. następnie po utworzeniu Konta, dla uzyskania możliwości składania Zamówień, – pozostałe dane wskazane w formularzu takie jak: imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres mailowy, NIP firmy, nazwa firmy, adres firmy, numer konta bankowego firmy. 
 2. Zakładając Konto zobowiązujesz się do podania wyłącznie danych zgodnych z prawdą i ponosisz z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Zakładając Konto akceptujesz postanowienia Regulaminu, w tym zapisy regulujące korzystanie z Konta, składanie Zamówień oraz zawarcie i wykonanie Umowy. Postanowienia Regulaminu będą miały zastosowanie do każdego Zamówienia i każdej Umowy, która wykonywana będzie zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Po założeniu Konta zweryfikujemy podane przez Ciebie dane z danymi dostępnymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku spółek prawa handlowego w szczególności możemy weryfikować  sposób reprezentacji. Do czasu zakończenia procesu weryfikacji Twojego Konta możesz nie mieć możliwości składania Zamówień, a funkcja, która to umożliwia w ramach Konta, może nie być aktywna.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych czynności mających na celu weryfikację prawdziwości podanych danych, tj. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, a także poprzez prośbę o przedstawienie dodatkowej dokumentacji. W przypadku reprezentacji wieloosobowej, konieczne może być przedstawienie pełnomocnictwa do działania w imieniu reprezentowanej przez Ciebie spółki lub potwierdzenie zawartej w ten sposób umowy.
 6. Po zakończeniu procesu weryfikacji Konta umożliwimy Ci składanie Zamówień poprzez aktywowanie tej funkcji w ramach Konta.
 7. W ramach Konta będziesz mógł  składać Zamówienia i śledzić stan realizacji Umowy poprzez weryfikację określonych w niej terminów zapłaty czynszu i odkupu Sprzętu. W przypadku zmiany podanych przez Ciebie danych możemy dokonać ich weryfikacji zgodnie z opisaną powyżej procedurą oraz zawiesić na jej czas możliwość składania Zamówień. 
 8. W każdej chwili możesz zgłosić żądanie usunięcia Kont, co może zająć do 14 dni.
 9. Możemy zablokować dostęp do Twojego Konta w przypadku, gdy podejmiesz działania na naszą szkodę, naruszysz przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta będzie uzasadnione względami bezpieczeństwa. Może to dotyczyć przypadków, w których podejmiesz próby przełamywania zabezpieczeń Platformy lub inne działania hakerskie, a także w przypadku stwierdzenia ryzyka naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zablokowanie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Zawiadomimy Cię o dokonanej blokadzie drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 10. Możemy ponadto dokonywać okresowej weryfikacji aktualności podanych przez Ciebie danych. W przypadku stwierdzenia, że wymagają one zmiany powiadomimy Cię o tym drogą elektroniczną. Do czasu wprowadzenia nowych danych i ich weryfikacji możemy zawiesić możliwość składania Zamówień.

5) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Możesz składać Zamówienia w dowolnej liczbie z wykorzystaniem funkcjonalności Konta od momentu zakończenia weryfikacji podanych przez Ciebie danych i tak długo jak nie zostaną one usunięte lub negatywnie zweryfikowane. O każdym przypadku zablokowania możliwości składania Zamówień powiadomimy Cię drogą elektroniczną na adres podany w ramach Konta. 
 2. W celu złożenia Zamówienia wypełnij formularz dostępny po zalogowaniu do Konta, uzupełniając poniższe informacje i potwierdzając złożenie Zamówienia:
  1. Twoje dane, jeśli nie zostały jeszcze uzupełnione w ramach Konta; 
  2. łączną kwotę netto (tj. bez podatku VAT), jaką zamierzasz przeznaczyć na kupno Sprzętu. W formularzu pokażemy przykłady Sprzętu, jaki może składać się na twój zakup, przy czym wskazanie to ma charakter wyłącznie informacyjny, a faktycznie nabywany Sprzęt może być inny od prezentowanego w formularzu;
  3. okres, na jaki wydzierżawisz nam Sprzęt z prawem jego wynajmowania Użytkownikom Aplikacji Plenti (do wyboru spośród propozycji wskazanych w formularzu). Od długości tego okresu zależeć też będzie Cena odkupu przez nas Sprzętu po zakończeniu Okresu Dzierżawy. W formularzu będzie wyliczona jako udział procentowy w cenie nabycia Sprzętu;
  4. okresy rozrachunkowe, za które naliczany będzie czynsz za dzierżawę Sprzętu (spośród propozycji wskazanych w formularzu). W takich okresach będziesz wystawiać faktury, na podstawie których będziemy dokonywać płatności.
 3. Zamówienie może zostać złożone również bez korzystania z Platformy, po indywidualnym kontakcie z nami. W takim przypadku do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy dochodzi poprzez akceptację treści Zamówienia i Regulaminu pocztą elektroniczną lub w inny wskazany przez nas sposób.
 4. O ile nie będzie to wskazane wyraźnie inaczej, kwoty określone w Zamówieniu wyrażone będą w polskich złotych i stanowić będą kwoty netto, które powiększone będą o podatek od towarów i usług (VAT). Ze względu na charakter Umowy i sposób dokonywania rozliczeń na jej podstawie Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez czynnych podatników VAT. Nie będziemy przyjmować Zamówień od osób niebędących czynnymi podatnikami VAT.
 5. Do chwili potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w formularzu masz możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu powinieneś kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie. W przypadku uwag do Zamówienia składanego bez wykorzystania Platformy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed jego potwierdzeniem.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając Zamówienie akceptujesz warunki Umowy określone w Regulaminie w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. 
 7. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia potwierdzimy to stosownym komunikatem w ramach Konta. Otrzymasz ponadto drogą elektroniczną wiadomość potwierdzająca warunki Zamówienia wraz z fakturą proforma, która może być przydatna przy zapłacie ceny zakupu Sprzętu. Warunki Zamówienia zostaną też utrwalone i zabezpieczone w ramach Platformy i będziesz mógł uzyskać do nich dostęp w ramach swojego Konta.
 8. Po złożeniu Zamówienia przystąpimy do weryfikacji jego treści oraz dostępności Sprzętu. W przypadku zastrzeżeń co do elementów Zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia lub modyfikacji ustaleń. W takim przypadku możemy wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu ich rozwiązania. 

6) OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

 1. Na podstawie Umowy zobowiązujesz się kupić od nas Sprzęt oraz oddać go nam w dzierżawę, a także zwrotnie sprzedać nam Sprzęt po zakończeniu Okresu Dzierżawy, na warunkach, w tym za wynagrodzeniem określonym w Zamówieniu.
 2. Choć jesteśmy związani wskazaną przez Ciebie ceną nabycia, dobór Sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży i późniejszej dzierżawy leży po naszej stronie. Zawierając Umowę upoważniasz nas do dokonania tego wyboru. Nasz wybór oparty będzie o potrzeby i zainteresowanie Użytkowników Aplikacji Plenti.
 3. Sprzedaż i przeniesienie na Ciebie Sprzętu nastąpi z chwilą wystawienia przez nas faktury sprzedaży, która zostanie Ci dostarczona na adres Twojej poczty elektronicznej. Faktura określać będzie szczegółowo wykaz kupowanego przez Ciebie Sprzętu. Fakturę wystawimy możliwie jak najszybciej, najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania przez Ciebie zapłaty.
 4. Ze względu na oddanie nam Sprzętu w dzierżawę, w celu jego wynajmu na rzecz Użytkowników Aplikacji Plenti, nie będziemy dokonywać wysyłki ani innego przekazania Tobie Sprzętu. Pozostanie on w naszym posiadaniu jako jego dzierżawcy. 
 5. Dalsze postanowienia Regulaminu określają pozostałe postanowienia Umowy, tj. sposób zapłaty ceny sprzedaży Sprzętu, warunki dzierżawy i zwrotnej sprzedaży Sprzętu na naszą rzecz, a także zasady odpowiedzialności za Sprzęt.
 6. W każdym przypadku postanowienia wskazane w Zamówieniu mają w razie sprzeczności pierwszeństwo przed Regulaminem.

7)  ZAPŁATA CENY ZAKUPU SPRZĘTU

 1. Po potwierdzeniu Zamówienia otrzymasz na swoim Koncie lub w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia informację o warunkach zapłaty ceny zakupu Sprzętu, w tym jej kwocie i sposobie zapłaty oraz fakturę proforma określającą dane do dokonania przelewu. Kwota do zapłaty będzie taka, jak określona przez Ciebie w Zamówieniu, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 7.2 poniżej.
 2. Ostateczna cena zakupu Sprzętu może być minimalnie niższa od kwoty określonej przez Ciebie w Zamówieniu, w zależności od faktycznych jednostkowych cen poszczególnych Sprzętów nabywanych na podstawie Zamówienia.
 3. W przypadku zapłaty kwoty wyższej niż łączna cena Sprzętu, nadwyżka zostanie Ci zwrócona w ciągu 7 dni od dnia zapłaty, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata lub za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, jeśli dokonasz wyboru innej formy płatności.
 4. Zapłata dokonywana będzie przelewem tradycyjnym na nasz rachunek bankowy lub z wykorzystaniem innych form płatności, w tym dokonywanych za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych, o ile zostaną one wskazane przy składaniu Zamówienia. W takim przypadku będziesz mógł wybrać preferowaną formę płatności. Zapłata powinna być dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeśli wymagają tego stosowne przepisy. 
 5. Kwota podlegająca zapłacie będzie równa cenie zakupu Sprzętu i stanowić będzie zaliczkę na poczet tej ceny. Zapłacona przez Ciebie kwota zostanie zaliczona jako cena sprzedaży Sprzętu z chwilą wystawienia przez nas faktury potwierdzającej sprzedaż. 
 6. W przypadku niedokonania sprzedaży Sprzętu (nie wystawienia przez nas faktury) w terminie 7 dni od dnia zapłaty, wpłacona przez Ciebie kwota podlegać będzie zwrotowi bez jakichkolwiek potrąceń lub odsetek.
 7. Jeśli nie dokonasz zapłaty kwoty ceny sprzedaży Sprzętu w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia zostanie ono anulowane, a Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, o ile nie potwierdzimy wcześniej wydłużenia okresu związania Zamówieniem przesyłając wiadomość na adres Twojej poczty elektronicznej. W przypadku rozwiązania Umowy ani Ty, ani my nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności.
 8. Ceny zakupu Sprzętu mogą zawierać ustalone przez nas promocje, a informacja ta wskazana zostanie przed złożeniem Zamówienia.

8) WARUNKI DZIERŻAWY

 1. Z chwilą sprzedaży i przeniesienia na Ciebie własności Sprzętu oddajesz nam Sprzęt wskazany w wystawionej przez nas fakturze w dzierżawę, tj. do używania i pobierania pożytków.  
 2. Okres Dzierżawy będzie wskazany w Zamówieniu, a termin jego zakończenia będzie liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu przez nas Twojej płatności za Zamówienie.
 3. Kwota i okresy, za jakie naliczany będzie Czynsz dzierżawny będą określone w Zamówieniu.
 4. Płatności z tytułu Czynszu dzierżawnego dokonywane będą przez nas na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych przez Ciebie w terminach wskazanych w harmonogramie dostępnym w Koncie oraz potwierdzonym w przesłanej do Ciebie wiadomości na adres poczty elektronicznej. Faktury powinny być przesyłane na adres [email protected]
 5. W ramach Konta możemy uruchomić możliwość upoważnienia nas do wystawiania faktur w Twoim   imieniu i na Twoją rzecz. W przypadku wyboru tej opcji wyrażasz zgodę na wystawianie faktur w każdym dniu wskazanym w harmonogramie płatności, w tym faktury sprzedaży Sprzętu po zakończeniu Okresu Dzierżawy. Każda tak wystawiona faktura dostępna będzie do pobrania w koncie i będzie uznawana za zatwierdzoną przez Ciebie, jeśli nie zgłosisz uwag do jej treści w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury. Poinformujemy Cię na adres poczty elektronicznej o wystawieniu każdej faktury i możliwości wniesienia uwag do jej treści.
 6. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od otrzymania przez nas prawidłowej faktury, na wskazany w tej fakturze rachunek bankowy. Zwróć uwagę, aby rachunek bankowy był wprowadzony w wykazie podatników VAT Ministerstwa FInansów (tzw. biała lista) – tylko wtedy będziemy mogli dokonać płatności. Możemy wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania rachunku zgodnego z wpisem na białej liście. Czynsz dzierżawny płatny będzie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeśli będą wymagać tego stosowne przepisy
 7. W Okresie Dzierżawy, bez naszej uprzedniej zgody nie możesz dokonać sprzedaży Sprzętu na rzecz podmiotu innego niż my. W przypadku naruszenia przez Ciebie tego zakazu zobowiązany będziesz do zapłaty na naszą rzecz świadczenia gwarancyjnego w wysokości ceny zakupu Sprzętu wskazanej na wystawionej przez nas fakturze pomniejszonej o 10% w skali roku, liczone od dnia wystawienia przez nas faktury sprzedaży Sprzętu. Będziemy ponadto uprawnieni do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość świadczenia gwarancyjnego, a w zakresie, w jakim nie mogło być ono zastrzeżone – w pełnej wysokości.
 8.  Umowa nie może zostać rozwiązana w odniesieniu do danego Sprzętu przed upływem Okresu Dzierżawy określonego w Zamówieniu, z wyjątkiem poniższych przypadków:
  1. kradzieży, całkowitego zniszczenia lub utraty Sprzętu w Okresie Dzierżawy. zgodnie z punktem 9.5 – Umowa ulega rozwiązaniu w odniesieniu do danego Sprzętu z chwilą jego kradzieży, całkowitego zniszczenia lub straty;
  2. odkupu Sprzętu przed zakończeniem Okresu Dzierżawy na nasze żądanie, zgodnie z punktem 10.6 – Umowa ulega rozwiązaniu w odniesieniu do danego Sprzętu z chwilą jego odkupu. W pozostałym zakresie Umowa pozostaje w mocy;
  3. jeżeli dopuścimy się zwłoki z zapłatą Czynszu dzierżawnego o co najmniej 30 dni i nie dokonamy zapłaty na Twoje wezwanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Umowa ulega rozwiązaniu w całości z chwilą złożenia przez Ciebie oświadczenia.
 9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8.8.3., według Twojego wyboru możesz:
  1. zażądać od nas zwrotu Sprzętu;
  2. zażądać od nas wydania Sprzętu na rzecz wskazanego przez Ciebie podmiotu, w związku z jego sprzedażą na jego rzecz;
  3. zażądać od nas podjęcia działań zmierzających do sprzedaży Sprzętu w Twoim imieniu, w szczególności wyszukania potencjalnego nabywcy i uzgodnienia z nim warunków sprzedaży, przy czym w takim przypadku możesz wskazać oczekiwane warunki, np. minimalną cenę sprzedaży
 10. Jeśli w chwili rozwiązania Umowy Sprzęt pozostaje wynajęty na rzecz Użytkownika Aplikacji Plenti, zamiast wydania Tobie Sprzętu zobowiązani będziemy do przeniesienia na Ciebie praw wynikających z umowy najmu zawartej z tym Użytkownikiem i poinformowania go o tym przeniesieniu, w szczególności o danych do zapłaty czynszu i zwrotu Sprzętu. Takie przeniesienie praw pozostanie bez wpływu na naszą odpowiedzialność za Sprzęt w okresie, w którym pozostanie on w posiadaniu Użytkownika Aplikacji Plenti.
 11. Ze względu na charakter naszej współpracy, jako niezależnych przedsiębiorców, jako Partner zobowiązujesz się do dokonywania naliczenia i zapłaty wszelkich zobowiązań podatkowych, dotyczących zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, jak i składania wymaganych prawem deklaracji we własnym zakresie. Zwracamy uwagę, że możliwość zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na potrzeby rozliczeń podatkowych czy dotyczących ubezpieczeń społecznych, jak również sposób i stawka opodatkowania może się różnić w zależności od charakteru Twojej działalności gospodarczej i wybranej formy opodatkowania. Zachęcamy do dokonania indywidualnej analizy i weryfikacji wpływu zawarcia i wykonania Umowy z profesjonalnym doradcą.
 12. W związku z powyższym nie jesteśmy zobowiązani do ustalenia sposobu obliczania, wysokości i terminu zapłaty jakiegokolwiek dotyczącego Ciebie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym i nie ponosimy w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszelkie kalkulacje dotyczące rozliczeń podatkowych publikowane w Platformie mają wyłącznie charakter przykładowy.

9) ZASADY UŻYWANIA SPRZĘTU 

 1. W Okresie Dzierżawy będziemy uprawnieni do wynajmowania Sprzętu na rzecz Użytkowników Aplikacji Plenti, na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji Plenti zamieszczonym na stronie www.plenti.app 
 2. W Okresie Dzierżawy ponosimy pełną odpowiedzialność za Sprzęt, w tym za wszelkie jego uszkodzenia, zniszczenia lub utratę na skutek działań lub zaniechań, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. dotyczących osób, którym wynajmujemy Sprzęt.
 3. Dołożymy wszelkiej staranności w zakresie użytkowania i serwisowania Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. 
 4. W ramach używania Sprzętu zobowiązujemy się:
  1. do wykonywania wszelkich napraw Sprzętu na własny koszt;
  2. ubezpieczenia Sprzętu na własny koszt najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jego zakupu;
  3. jeśli będzie to uzasadnione, występowania z roszczeniami gwarancyjnymi lub z tytułu rękojmi do producenta lub sprzedawcy Sprzętu, do czego upoważniasz nas zawierając Umowę;
  4. do udzielenia Tobie, na każde Twoje żądanie pełnej informacji i udostępniania kopii dokumentacji w tym faktur, kosztorysów, kalkulacji i innych dokumentów dotyczących napraw poszczególnych Sprzętów, których dokonaliśmy w Okresie Dzierżawy.
 5. W przypadku kradzieży, całkowitego zniszczenia lub utraty Sprzętu w Okresie Dzierżawy będziemy zobowiązani do jednego z poniższych świadczeń, według naszego wyboru:
  1. zapłaty kwoty odszkodowania (ekwiwalentu) równej sumie niezapłaconego Czynszu dzierżawnego netto za cały Okres Dzierżawy i Kwoty odkupu netto przypadających na ten Sprzęt. Proporcja ta zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych Sprzętu wskazanych w fakturze potwierdzającej jego sprzedaż na Twoją rzecz. Płatność będzie dokonywana w ratach odpowiadających kwotom netto, jakie byłyby płatne z tytułu dzierżawy i odkupu tego Sprzętu; lub
  2. zapłaty kwoty odszkodowania (ekwiwalentu) równej aktualnej cenie netto Sprzętu określonej w sposób wskazany w punkcie 10.7. Płatność będzie dokonywana jednorazowo w terminie 14 dni od uzyskania przez nas informacji o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa powyżej; lub
  3. przeniesienia na Twoją rzecz własności Sprzętu o wartości nie niższej niż kwota odszkodowania obliczona zgodnie z literą (a). Sprzęt ten z chwilą przeniesienia na Twoją rzecz zostanie nam oddany w dzierżawę na warunkach określonych w Regulaminie i w Zamówieniu, w ramach którego został nabyty od nas utracony Sprzęt tak, aby kwoty Czynszu dzierżawnego i Ceny odkupu pozostały bez zmian. 

Zwracamy uwagę, że w określonych wyżej przypadkach może być konieczne uwzględnienie zmian w wystawianych przez Ciebie fakturach, o czym poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem.

10) ODKUP SPRZĘTU

  1. Zobowiązujemy się do zwrotnego zakupu od Ciebie Sprzętu z chwilą upływu Okresu Dzierżawy za Cenę odkupu.
  2. Dzień, w którym nastąpi zwrotny zakup przez nas Sprzętu zostanie wskazany na Koncie i potwierdzony w wiadomości przesłanej na adres Twojej poczty elektronicznej. 
  3. Sprzedaż i przeniesienie na nas Sprzętu nastąpi ze skutkiem na koniec dnia, o którym mowa w punkcie 10.2. Ze względu na to, że Sprzęt będzie pozostawał w dzierżawie nie będzie wymagane jego wydanie, chyba, że będziesz w posiadaniu Sprzętu lub dotyczącej go dokumentacji.
  4. Zapłata Ceny odkupu nastąpi na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury, którą powinieneś przesłać na adres [email protected] najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia Okresu Dzierżawy. Płatności dokonamy w terminie 14 dni od otrzymania faktury. W przypadku, gdy wybierzesz w Koncie opcję wystawiania przez nas faktur w Twoimi imieniu (jeśli opcja ta będzie dostępna) – wystawimy fakturę zgodnie z punktem 8.5.
  5. Na fakturze dotyczącej odkupu Sprzętu oprócz podstawowych danych wymaganych prawem muszą być podane następujące informacje:
   1. oznaczenie Sprzętu;
   2. cena sprzedaży równa Cenie odkupu.
  6. Możemy zwrócić się do Ciebie z żądaniem sprzedaży na naszą rzecz Sprzętu przed upływem Okresu Dzierżawy w następujących przypadkach:
   1. zgłoszenia chęci nabycia Sprzętu przez Użytkownika Aplikacji Plenti; lub
   2. jeśli średni kwartalny przychód netto z tytułu wynajmu danego Sprzętu Użytkownikom Aplikacji Plenti z poprzednich 4 kwartałów lub krótszego okresu, jeśli nie upłynął okres 4 kwartałów dzierżawy, będzie niższy niż 15% ceny netto wskazanej na wystawionej przez nas początkowej fakturze sprzedaży na Twoją rzecz.
  7. W przypadku opisanym powyżej zobowiązany będziesz do sprzedaży nam Sprzętu po cenie w ciągu 14 dni od otrzymania żądania i wystawienia w tym czasie stosownej faktury, po cenie netto  (powiększoną o należny podatek VAT) ustalonej w następny sposób:

CS =CZ * (48 – n)* 2,08(3)%

CS – cena sprzedaży netto 

CZ – cena zakupu netto danego sprzętu wskazana na fakturze

n –  okres od dnia zakupu przez Ciebie Sprzętu do dnia sprzedaży na naszą rzecz w miesiącach (licząc każdy rozpoczęty miesiąc najmu)  

48 m-cy – pełny okres amortyzacji

2,08(3)% – stawka amortyzacji

Jednocześnie ze sprzedażą nam Sprzętu zgodnie z punktem 10.6 zobowiązujesz się do nabycia od nas Sprzętu za cenę równą cenie określonej w punkcie 10.7. W takim przypadku kwoty cen sprzedaży ulegną wzajemnemu potrąceniu, na co wyrażasz zgodę. Do sprzedaży i oddania w dzierżawę tak nabytego Sprzętu zastosowanie znajdą powyższe postanowienia Regulaminu i warunki Zamówienia, w ramach którego został nabyty od nas Sprzęt objętym żądaniem zgłoszonym na podstawie punktu 10.6.

11) PROMOCJE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji w ramach Platformy. Skorzystanie z promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi warunkami, które zostaną podane do wiadomości w zasadach promocji. 
 2. W przypadku nieskorzystania z warunków promocji, np. na skutek jej wprowadzenia po złożeniu Zamówienia nie przysługują Ci żadne roszczenia.
 3. Promocja może być odwołana przez nas w każdej chwili w takiej samej formie, w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio wzięły udział w promocji. 
 4. Promocje i rabaty nie łączą się, o ile nie będą tego wprost przewidywać warunki promocji lub naliczenia rabatu. 

12) USŁUGI DODATKOWE

 1. W ramach Platformy, poza udostępnianiem i prowadzeniem Konta świadczymy drogą elektroniczną dodatkowe, nieodpłatne usługi:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformujemy w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Formularz kontaktowy pozwala na przesłanie nam wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na Platformie. 
 5. Z Usługi Newsletter możesz skorzystać wprowadzając swój adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na Platformie, zaznaczając odpowiednią zgodę. Wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy o świadczenie tej usługi drogą elektroniczną.
 6. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wysłanej przez nas wiadomości elektronicznej.
 7. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej oraz warunków wypowiedzenia Umowy określonych w Regulaminie.
 8. Możemy wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Ciebie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 9. Możemy zablokować dostęp do usług dodatkowych, gdy podejmiesz działania na naszą szkodę, naruszysz przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa. Może to dotyczyć przypadków, w których podejmiesz próby przełamywania zabezpieczeń Platformy lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług dodatkowych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Zawiadomimy Cię o dokonanej blokadzie drogą elektroniczną na adres podany w formularzu kontaktowym lub przy okazji zamówienia Newslettera.

13) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W najszerszym zakresie, w jakim pozwala na to prawo polskie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony Konsumentów) nie ponosimy odpowiedzialności za: 
  1. przypadki braku dostępności zasobów Platformy zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych;
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeżeli wynika ono ze zdarzeń niezależnych od Plenti, w tym zdarzeń o charakterze siły wyższej, w szczególności, na które nie mamy wpływu, np.: wypadek losowy, wojna, terroryzm, niepokoje społeczne lub spory pracownicze, ataki hakerów. Wyłączenie to nie dotyczy przypadków opisanych  w pkt. 11.2 i 11.3;
  3. niedozwolone korzystanie z Platformy lub usług;
  4. szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet;
  5. skutki niepoprawnego wypełnienia formularzy względem osób, których dane zostały podane bez ich wiedzy i zgody.

2. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do faktycznie poniesionych przez Ciebie strat na skutek naszej winy umyślnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą przypadku, w którym do zawartej z Tobą umowy mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

3. Możemy okresowo ograniczać dostęp ilościowy, czasowy lub do poszczególnych funkcjonalności Platformy, jeśli będzie to niezbędne dla zachowania ciągłości i stabilności Platformy albo dla przeprowadzania napraw lub aktualizacji. W takim przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Platformy.

4. Nie udzielamy żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy w całości albo w części.

5. Platforma zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących usług osób trzecich. Nie składamy jakichkolwiek zapewnień, nie udzielamy gwarancji oraz nie ponosimy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych, do których te odsyłacze mogą prowadzić.

14) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych zasobów Platformy oraz ich układu stanowią naszą własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
 2. Możesz drukować części Platformy lub je pobierać i przekazywać osobom trzecim, wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez naszej zgody nie możesz wykorzystać materiałów i informacji (lub ich części) składających się na zasoby Platformy, w tym udostępniać ich publiczne, rozpowszechniać, przesyłać, umieszczać na innych stronach internetowych oraz wykorzystywać do tworzenia prac pochodnych.

15) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985653, REGON: 381758718, NIP: 7010891435.
 2. Jako Administrator Plenti przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych, o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, informacje o prawach osób, których dane dotyczą określone zostały w Polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

16) REKLAMACJE

 1. Reklamację dotyczące działania Platformy możesz przesłać na nasz adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. W reklamacji powinieneś wskazać informacje na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz ze zwięzłym uzasadnieniem. 
 3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego przekażemy Ci listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia nam reklamacji.

17) PRAWO ODSTĄPIENIA I WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA

 1. Postanowienia tego punktu 17. mają dla Ciebie zastosowanie jedynie jeśli zawierasz z nami umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, do zawarcia i wykonania takiej umowy zastosowanie znajdą przepisy dotyczące ochrony konsumentów. 
 2. Możesz odstąpić od zawartej z nami umowy (w tym każdej Umowy zawartej w wyniku złożenia i przyjęcia Zamówienia) w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w pkt. 17.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do nas oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie będzie Ci przysługiwać: 
  1. jeżeli wykonamy w pełni Zamówienie za Twoją wyraźną zgodą, po poinformowaniu Ciebie przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez nas świadczenia utracisz prawo odstąpienia od umowy; 
  2. jeśli umowa dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Jeśli zakupiony Sprzęt zostanie Ci wydany, powinieneś zwrócić go jak najszybciej, a maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpisz od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Sprzętu przewoźnikowi działającemu na nasze zlecenie, a jeśli mieszkasz poza Warszawą – odesłanie Produktu na nasz adres: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej z nami umowy będziesz zobowiązany ponieść następujące koszty:
  1. bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętu (o ile zostanie Ci wydany);
  2. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na Twoje wyraźne żądanie, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i wynagrodzenie za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę wynagrodzenia obliczymy proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Możesz utrwalić treść Regulaminu drukując go lub przez zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Platformy.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia działalność Platformy w każdym czasie i bez podania przyczyny, co pozostanie bez wpływu na Umowy zawarte w okresie działania Platformy.
 3. Możemy dokonywać zmian treści Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian lub nowego Regulaminu będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia. 
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia jej opublikowania na Platformie. 
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy lub innych stosunków prawnych regulowanych Regulaminem, będziemy dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. Jeśli do takiego rozwiązania nie dojdzie, spór rozstrzygany będzie przez właściwy sąd powszechny.
 6. Do stosunków prawnych uregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21 czerwca 2023 r.

Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie na potrzeby optymalizacji strony oraz usprawniania marketingu. Dalsze poruszanie się po witrynie oznacza zgodę na pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.